راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
دبير هماهنگي و نظارت پنجره واحد سرمايه گذاري   
دبيرخانه هماهنگي و نظارت پنجره واحد سرمايه گذاري مجتبي عيزاده ۳۳۲۴۹۳۲۴۹۱۱-۹۵۲-۰۶۴۲
اداره كل جهاد كشاورزي استان محمد علي خاني ۳۳۳۶۷۵۵۴۹۱۱-۱۲۶-۵۲۱۹
اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان تهمينه داوري ۳۳۳۶۴۱۴۲-۲۶۹۳۳۳۶۳۳۷۶
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان منير الله قلي پور ۳۳۳۹۱۰۰۱-۲۹۵۳۳۳۵۵۸۴۵
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان عليرضا كاظمي ۳۳۲۱۵۰۵۷۹۱۱-۱۵۷-۳۸۹۱
اداره كل حفاظت محيط زيست استان ابراهيم عنايت مهر  ۹۱۱-۹۴۸-۲۸۵۷
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان - منطقه ساري رضا ملابراري  ۹۱۲-۵۳۱-۰۴۸۱
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان - منطقه ساري امين وطن دوست  ۹۱۱-۱۵۸-۷۷۲۸
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان - منطقه نوشهر سهراب حسن نژاد  ۹۱۱-۱۹۴-۱۴۹۴
مديريت امور اراضي استان سید حجت الله هادیان  ۹۱۱-۱۵۲-۱۹۳۱
شركت آب منطقه اي استان فرهاد مسلمي  ۹۱۱-۱۲۹-۰۶۶۳
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان محسن يميني  ۹۱۱-۱۵۳-۶۸۶۵
سازمان نظام دامپزشكي استان روح الله ذبیحی  ۹۱۱-۷۱۲-۶۱۸۶
اداره كل مهندسي دفاعي و پدافند غير عامل منطقه 2 كشور بهمن فولادی  ۹۱۱-۲۲۴-۵۸۹۷
اداره كل دامپزشكي استان حمزه آقاپورکاظمی  ۹۱۱-۳۱۴-۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران کاظم محمودی  ۹۱۱-۲۲۳-۹۱۳۶
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل سيروس رجبي  ۹۱۱-۲۱۵-۷۲۱۲
مديريت منطقه 9 عمليات انتقال گاز استان رمضان سیاری  ۹۱۱-۱۵۶-۵۹۸۴
شركت گاز استان سعيد جمال ليواني  ۹۱۱-۳۲۳-۲۳۱۰
اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان غلامرضا عباس پور  ۹۱۱-۳۵۵-۴۰۹۹
شركت توزيع برق استان رضا يكتا  ۹۱۱-۱۱۵-۷۱۳۵
شركت توزيع برق غرب استان علي فغان نژاد  ۹۱۱-۳۹۵-۴۲۴۰
اداره كل بنادر و دريانوردي استان فاطمه بهمنيار   
شركت آب و فاضلاب روستايي استان علی اصغر مسعودزاده  ۹۱۲-۳۵۷-۷۳۷۵
شركت آب و فاضلاب شهري استان سيد مهدي حسيني  ۹۱۱-۱۵۱-۸۴۳۰
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان محمدحسین گل براری  ۹۱۱-۶۲۵-۰۹۶۵
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان فرج اله گرگانی فیروزجائی  ۹۱۱-۹۰۴-۴۰۵۳
اداره كل شهري و دفتر شوراهاي استانداري سيد جابر كريمي آكندي  ۹۱۱-۲۵۱-۴۹۶۳
اداره كل دفتر روستايي و امور شواراهاي استانداري